Categories
Lèxsik

LèxSik: percul, percular i perculatge

percul
[probablement del cat. vulgar donar pel cul] m Modificació de les especificacions d’un projecte informàtic en producció suscitada per qui l’ha encarregat i sense haver-ne efectuat l’últim pagament. Degut als perculs de l’últim projecte per al ministeri, hem hagut d’acomiadar a la meitat de la plantilla.
percular
[del lèxsik percul] m Acció d’afegir perculs de forma repetitiva en un projecte, especialment quan n’és propera la finalització. Som afortunats perquè es tendeix a percular de manera inversament proporcional a la formació informàtica, i aquesta —en general— augmenta.
perculatge
[del lèxsik percul + del cat. percentatge] m Percentatge pressupostari extra assignat específicament a cada client d’una empresa informàtica en funció de la seva tendència a percular. Degut a la nova directora d’art, hem hagut d’augmentar un 10% el perculatge de Sofres.
Categories
Lèxsik

elocuaç

eloquaç

  [del ll. eloquens, -ntis, participi pres. de eloqui ‘parlar’]

adj 1 1 Eloqüent i locaç. Un nombre destacable de terrícoles són eloquaços.

eloqüent

  [del ll. eloquens, -ntis, participi pres. de eloqui ‘parlar’]

adj 1 1 Que parla amb facilitat i d’una manera que delecta, commou i, especialment, persuadeix els qui l’escolten.


loquaç


[1491; del ll. loquax, -acis, íd.]

adj Que parla molt.thx Olga.